Algemene voorwaarden

Perfect! Je bent op de juiste plek.

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN
01) Toepassingsgebied 

(1) Deze voorwaarden regelen het gebruik van de Flatify-app. Ze zijn van toepassing ongeacht of het gebruik gratis is of tegen betaling plaatsvindt.

(2) In de relatie tussen AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid) (hierna "Aanbieder") en de gebruiker (hierna "Gebruiker") gelden uitsluitend de volgende voorwaarden in hun geldige versie op het moment van gebruik of aankoop.

02) Definities

(1) Onder "Flatify-app" wordt het programma verstaan dat wordt verspreid onder de naam "Flatify". Dit programma kan worden geïnstalleerd en gebruikt op mobiele telefoons, tablets en andere mobiele apparaten.

(2) De termen "Consument" en "Ondernemer" worden hier begrepen in overeenstemming met de wettelijke definities in de §§ 13 en 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De Gebruiker is dus een "Consument" als het gebruik of de aankoop van de Flatify-app niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Daarentegen wordt onder "Ondernemer" elke natuurlijke of rechtspersoon of rechtsbekwame personenvennootschap verstaan die handelt bij het gebruik van de Flatify-app of bij het sluiten van de overeenkomst in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

(3) Onder "Marktplaats" worden de winkels (Stores) van marktplaatsbeheerders zoals Google ("Google Play") en Apple ("App Store") verstaan, waar Gebruikers de Flatify-app kunnen selecteren en downloaden om te installeren.

03) Gebruiksmogelijkheden

De Flatify-app kan gratis of tegen betaling worden gebruikt. Bij de installatie, bijvoorbeeld via de marktplaatsen van Google of Apple, is de app altijd gratis. Betalend gebruik vereist altijd de aparte en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker binnen de app ("In-app-aankoop", zie sectie 4).

04) Gebruik van de Flatify-app; In-app-aankopen

(1) De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Flatify-app op de desbetreffende marktplaats te selecteren en te installeren. Door de app te installeren, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

(2) Het gebruik van de Flatify-app vereist de aanmaak van een gebruikersaccount, waarvoor de Gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord moet invoeren.

(3) Als de Gebruiker de functionaliteit van de betaalde versie van de Flatify-app wil gebruiken, kan hij de app upgraden via een zogenaamde "In-app-aankoop". De manier waarop deze upgrade kan worden uitgevoerd, verschilt van marktplaats tot marktplaats; de specifieke procedure kan worden nagelezen in de voorwaarden van de desbetreffende marktplaatsbeheerder. De koopovereenkomst wordt gesloten onder de voorwaarden van de desbetreffende marktplaats. Deze voorwaarden bepalen ook of de koopovereenkomst tussen de Gebruiker en de marktplaats of tussen de Gebruiker en AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid) tot stand komt.

(4) De afrekening van de In-app-aankopen gebeurt via de desbetreffende marktplaats. De door de desbetreffende marktplaatsbeheerder vastgestelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

05) Garantie voor gebreken, garantie

Voor zover de koopovereenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker tot stand komt, is de Aanbieder aansprakelijk voor gebreken aan de app volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, met name volgens de algemene bepalingen van de §§ 434 en volgende BGB. Voor ondernemers bedraagt de garantieperiode voor de door de Aanbieder geleverde app twaalf maanden.

Voor gebruikelijke serverdowntime in de branche bieden wij geen garantie, maar we werken zo snel mogelijk aan een nieuwe versie.

06) Aansprakelijkheid

(1) Vorderingen van de Gebruiker op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsvorderingen van de Gebruiker wegens schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die voortvloeit uit opzettelijke of grove nalatigheid van de Aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het contract.

(2) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Aanbieder alleen aansprakelijk voor de voorzienbare en typische schade indien deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het aansprakelijkheidsvorderingen van de Gebruiker betreft wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de paragrafen 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van de Aanbieder indien er directe vorderingen tegen hen worden ingediend.

07) Herroepingsinstructie

(7.1) Indien de overeenkomst met de Aanbieder (en niet met de marktplaatsbeheerder) wordt gesloten, heeft de Gebruiker jegens de Aanbieder zelf een wettelijk herroepingsrecht, zoals hieronder uiteengezet in paragraaf (2). De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden geregeld in paragraaf (3). Een model-herroepingsformulier is te vinden in paragraaf (4).

(7.2) Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid), Schallmauerweg 52, 50354 Hürth, support@flatify.commiddels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

(7.3) Het recht om een aankoop via de Flatify-app te herroepen vervalt indien de Aanbieder is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen met de verstrekking van de betaalde functies van de Flatify-app, nadat de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat hij door zijn instemming zijn herroepingsrecht verliest.

(7.4) Model-herroepingsformulier

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u de overeenkomstige optie in de App Store en de Play Store
gebruiken of het volgende model-herroepingsformulier gebruiken:

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te retourneren.)

 • A: support@flatify.de
 • OF
 • A: AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid), Schallmauerweg 52, 50354
 • Hürth, Hierbij deel ik () mede dat ik () onze () overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen ()/levering van de volgende dienst ()
 • Besteld op ()/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument of consumenten
 • Adres van de consument of consumenten
 • E-mailadres geregistreerd bij Flatify van de consument of consumenten
 • Handtekening van de consument of consumenten (alleen indien dit formulier op papier wordt gemeld)
 • Datum
 • Verwijderen indien niet van toepassing

 

08) Slotbepalingen

(1) Overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Gebruiker worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Wettelijke voorschriften inzake beperking van de keuze van toepasselijk recht en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de wetten van de staat waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft als consument, blijven onverlet.

(2) Indien de Gebruiker een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de Gebruiker en de Aanbieder de zetel van de Aanbieder.

(3) Als individuele bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht. In plaats van de ongeldige bepalingen zijn, voor zover beschikbaar, de wettelijke bepalingen van toepassing. Niettemin wordt de overeenkomst als geheel ongeldig beschouwd als dit een onredelijke last voor een van de partijen bij de overeenkomst zou betekenen. Ik hoop dat deze vertalingen nuttig voor je zijn! Als je verdere vertaalhulp nodig hebt of andere vragen hebt, sta ik tot je dienst.

nl_NL_formalDutch