FAQ's

Perfect! Je bent op de juiste plek.

Articles in this section

Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

 

§ 1 Geltungsbereich

(1) Deze voorwaarden regelen het gebruik van de Flatify-app. Ze zijn van toepassing ongeacht of het gebruik gratis is of tegen betaling plaatsvindt.

(2) In de relatie tussen AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid) (hierna "Aanbieder") en de gebruiker (hierna "Gebruiker") gelden uitsluitend de volgende voorwaarden in hun geldige versie op het moment van gebruik of aankoop.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Onder "Flatify-app" wordt het programma verstaan dat wordt verspreid onder de naam "Flatify". Dit programma kan worden geïnstalleerd en gebruikt op mobiele telefoons, tablets en andere mobiele apparaten.

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden hier im Einklang mit der gesetzlichen Definitionen in §§ 13, 14 BGB verstanden. Der Nutzer ist demnach „Verbraucher“, soweit die Benutzung oder der Erwerb der Flatify-App nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen wird unter „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft verstanden, die bei der Nutzung der Flatify-App bzw. beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(3) Onder "Marktplaats" worden de winkels (Stores) van marktplaatsbeheerders zoals Google ("Google Play") en Apple ("App Store") verstaan, waar Gebruikers de Flatify-app kunnen selecteren en downloaden om te installeren.

§ 3 Nutzungsmöglichkeiten

De Flatify-app kan gratis of tegen betaling worden gebruikt. Bij de installatie, bijvoorbeeld via de marktplaatsen van Google of Apple, is de app altijd gratis. Betalend gebruik vereist altijd de aparte en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker binnen de app ("In-app-aankoop", zie sectie 4).

§ 4 Nutzung der Flatify-App; In-App-Verkäufe

(1) De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Flatify-app op de desbetreffende marktplaats te selecteren en te installeren. Door de app te installeren, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

(2) Het gebruik van de Flatify-app vereist de aanmaak van een gebruikersaccount, waarvoor de Gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord moet invoeren.

(3) Als de Gebruiker de functionaliteit van de betaalde versie van de Flatify-app wil gebruiken, kan hij de app upgraden via een zogenaamde "In-app-aankoop". De manier waarop deze upgrade kan worden uitgevoerd, verschilt van marktplaats tot marktplaats; de specifieke procedure kan worden nagelezen in de voorwaarden van de desbetreffende marktplaatsbeheerder. De koopovereenkomst wordt gesloten onder de voorwaarden van de desbetreffende marktplaats. Deze voorwaarden bepalen ook of de koopovereenkomst tussen de Gebruiker en de marktplaats of tussen de Gebruiker en AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid) tot stand komt.

(4) De afrekening van de In-app-aankopen gebeurt via de desbetreffende marktplaats. De door de desbetreffende marktplaatsbeheerder vastgestelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

§ 5 Sachmängelgewährleistung, Garantie

Voor zover de koopovereenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker tot stand komt, is de Aanbieder aansprakelijk voor gebreken aan de app volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, met name volgens de algemene bepalingen van de §§ 434 en volgende BGB. Voor ondernemers bedraagt de garantieperiode voor de door de Aanbieder geleverde app twaalf maanden.

Voor gebruikelijke serverdowntime in de branche bieden wij geen garantie, maar we werken zo snel mogelijk aan een nieuwe versie.

§ 6 Haftung

(1) Vorderingen van de Gebruiker op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsvorderingen van de Gebruiker wegens schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die voortvloeit uit opzettelijke of grove nalatigheid van de Aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het contract.

(2) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Aanbieder alleen aansprakelijk voor de voorzienbare en typische schade indien deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het aansprakelijkheidsvorderingen van de Gebruiker betreft wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de paragrafen 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van de Aanbieder indien er directe vorderingen tegen hen worden ingediend.

§ 7 Widerrufsbelehrung

(1) Sofern der Vertrag mit dem Anbieter (und nicht mit dem Marktplatz-Betreiber) abgeschlossen wird, steht dem Nutzer gegenüber dem Anbieter selbst ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das nachstehend unter (2) belehrt wird. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz (3) geregelt. In Absatz (4) findet sich ein Muster-Widerrufsformular.

(2) Widerrufsbelehrung

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid), Schallmauerweg 52, 50354 Hürth, support@flatify.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

(3) Das Recht zum Widerruf eines Kaufs über die Flatify-App erlischt dann, wenn der Anbieter mit der Ausführung des Vertrags, d.h. mit der Zurverfügungstellung der entgeltlichen Funktionen der Flatify-App begonnen hat, nachdem der Nutzer ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Anbieter mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.

(4) Muster-Widerrufsformular

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u de overeenkomstige optie in de App Store en de Play Store
gebruiken of het volgende model-herroepingsformulier gebruiken:

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te retourneren.)

— An: , support@flatify.de

OF

— An: AppMates UG (haftungsbeschränkt), Waldstr. 65, 76133 Karlsruhe

— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

— Bestellt am (*)/erhalten am (*)

— Name des/der Verbraucher(s)

— Anschrift des/der Verbraucher(s)

— bei Flatify registrierte E-Mailadresse des/der Verbraucher(s)

— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

— Datum

(*) Unzutreffendes streichen

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Gebruiker worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Wettelijke voorschriften inzake beperking van de keuze van toepasselijk recht en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de wetten van de staat waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft als consument, blijven onverlet.

(2) Indien de Gebruiker een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de Gebruiker en de Aanbieder de zetel van de Aanbieder.

(3) Als individuele bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht. In plaats van de ongeldige bepalingen zijn, voor zover beschikbaar, de wettelijke bepalingen van toepassing. Niettemin wordt de overeenkomst als geheel ongeldig beschouwd als dit een onredelijke last voor een van de partijen bij de overeenkomst zou betekenen. Ik hoop dat deze vertalingen nuttig voor je zijn! Als je verdere vertaalhulp nodig hebt of andere vragen hebt, sta ik tot je dienst.

PRIVACYBELEID

Flatify is een app voor het delen van woonruimte die helpt bij het organiseren van het huishouden (hierna: app, aanbod, product) voor Android en iOS en wordt geëxploiteerd door AppMates UG (haftungsbeschränkt), (hierna: Flatify, aanbieder) gevestigd in Karlsruhe.

Het volgende privacybeleid is van toepassing op alle geregistreerde gebruikers van de app. Door te registreren gaat u akkoord met het volgende privacybeleid.

1) Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 

AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid)

Waldstr.  65

76133 Karlsruhe

Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming:

AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid)

Waldstr.  65

76133 Karlsruhe

Duitsland
support@flatify.com

Als u vragen hebt over uw gegevens of dit privacybeleid of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, neem dan contact op met de gegevensbeheerder of onze functionaris voor gegevensbescherming.

2) Encryptie

Alle Daten, sowohl in der Kommunikation mit den Apps, als auch in der Drittanbieterkommunikation, werden sowohl eingehend als auch ausgehend TLS-verschlüsselt übertragen. Die verschlüsselte Verbindung bei Nutzung unserer Internetseite erkennen Sie in der Adresszeile Ihres Browsers etwa daran, dass die Browserzeile „https://“ beginnt und an dem dort befindlichen Verschlüsselungssymbol.

De TLS-encryptie voorkomt dat derden de verzonden gegevens kunnen lezen. 

3) Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

3.1) Persoonlijke gegevens

"Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Uw persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, gegevens in de app) worden door de aanbieder uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende bepalingen informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft alleen betrekking op het bovengenoemde aanbod. Als u via links naar andere aanbiedingen wordt doorgestuurd, informeert u zich daar a.u.b. over de omgang met uw gegevens.

3.2) Verzamelen van gegevens bij gebruik van onze website

Wanneer u onze website www.flatify-app.com bezoekt, registreert de webserver automatisch logbestanden die niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke persoon op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres van de aanvragende computer, de toegangsdatum en -tijd van het serververzoek en het bestandsverzoek van de klant (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische evaluatie en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) en worden opgeslagen voor een periode van 7 dagen, waarna ze worden gewist. Mocht het nodig zijn om de gegevens langer te bewaren voor bewijsdoeleinden, dan worden ze niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd. www.flatify-app.com  verzeichnet der Web-Server auf Grundlage unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO automatisch Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten z. B. den Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung und aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) gesammelt und für die Dauer von 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Sollte eine längere Aufbewahrung der Daten zu Beweiszwecken erforderlich sein, sind sie bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Cookies

Om het gebruik van de websites in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, slaat de aanbieder zelf of derden die daartoe door de aanbieder zijn aangesteld, zogenaamde cookies op de harde schijf van de klant op. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Een cookie is een klein tekstbestand dat onder andere wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van een website. Deze cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens, kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen en worden uiterlijk na één jaar automatisch verwijderd, tenzij anders beschreven. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het is ook mogelijk om onze websites zonder cookies te gebruiken. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er een cookie wordt verzonden. U kunt cookies ook op elk gewenst moment van de harde schijf van uw pc verwijderen.

3.3) Persoonsgegevens bij gebruik van de Flatify app

3.3.1) Verplichte informatie

Um die App nutzen zu können, muss der Nutzer als Pflichtangaben eine „E-Mail-Adresse“ und „Passwort“ angeben. Diese dienen der Identifikation des Nutzers und zur Kommunikation zwischen dem Anbieter und dem Nutzer. Die E-Mail-Adresse sowie alle weiteren Daten des Nutzers sind für andere Nutzer nicht einsehbar. Die Speicherung der Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit.a) DSGVO.

3.3.2) Gegevens geleverd door de gebruiker

Flatify verzamelt ook door gebruikers verstrekte gegevens die kunnen worden ingevoerd tijdens het gebruik van de app. Dit omvat een gebruikersprofiel dat bestaat uit de volgende gegevens:

E-mail

Locatie

Type WG

Artikelen in boodschappenlijstjes

Aangemaakte taken

Wanneer de gebruikersaccount wordt aangemaakt, worden ook de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

Voornaam
E-mailadres

Wachtwoord3.3.3) Gegevens die automatisch worden verzameld door Flatify 

Tijdens de registratie wordt een eenmalige registratie gemaakt:

de datum van registratie,

het besturingssysteem van het gebruikte apparaat (Android/iOS)

das Land und die Sprache (anhand Locale: Die „Locale“ ist ein Einstellungssatz, der die Gebietsschemaparameter (Standortparameter) für Computerprogramme enthält. Dazu gehören in erster Linie die Sprache der Benutzeroberfläche, das Land und Einstellungen zu Zeichensatz, Tastaturlayout, Zahlen- Währungs-, Datums- und Zeitformaten.) 

Het verzamelen van deze gegevens dient om onze diensten te verbeteren en te personaliseren en is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

3.3.4) Gegevens verzameld tijdens het gebruik van de app

Tijdens het gebruik van de app verzamelt Flatify ook

het respectieve huidige IP-adres,

de versie van de app die in elk geval wordt gebruikt,

de huidige tijdzone

Het verzamelen van deze gegevens dient om onze diensten te verbeteren en te personaliseren en is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

3.3.5) Contractuele relatie

Als er een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand moet worden gebracht of de inhoud moet worden ontwikkeld of gewijzigd, slaat AppMates persoonlijke gegevens van de gebruiker op basis van art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO op, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de PLUS-versie van de Flatify app aan te schaffen als onderdeel van een abonnement via een in-app aankoop. Als u besluit de PLUS-versie aan te schaffen, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de Apple App Store of Google Play Store via de bestelknop, afhankelijk van uw besturingssysteem.

Hier geven we de begin- en einddatum en, indien van toepassing, de einddatum van abonnementen door, evenals de reden voor beëindiging (bijv. na een eventuele herroeping). De gegevens voor de betalingsverwerking worden daar rechtstreeks door de app stores verzameld. U kunt de privacyverklaringen van de app stores hier bekijken:

Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy

4) Gebruik van tools voor webanalyse, remarketing en retargeting

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO gebruiken we verschillende tools of plugins voor webanalyse, remarketing en retargeting om onze online aanwezigheid te optimaliseren en om meer gerichte aanbiedingen voor u te kunnen samenstellen.

Er worden cookies gebruikt, het IP-adres wordt doorgestuurd en/of verschillende soorten gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website, de duur van het bezoek, de gemiddelde laadtijd van de pagina en de herkomst van de bezoekers.

In detail:

7.1) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website door de gebruikers mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Flatify/Appmates heeft IP-anonimisering geactiveerd door de code "gat._anonymizeIp();" toe te voegen aan de webpagina's, zodat uw IP-adres vooraf wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de EU of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (zogenaamde IP-masking). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Flatify en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google biedt een extensie voor webbrowsers (add-on) die kan worden gebruikt om het verzamelen van gegevens door Google Analytics en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout De add-on kan op eigen risico worden gedownload en geïnstalleerd op

Zie voor meer informatie:

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

(algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.2) Firebase Analytics

We gebruiken Firebase Analytics voor de Flatify app. Firebase Analytics is een dienst van Google Inc. met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met behulp van de Firebase Analytics service kunnen de interacties van de gebruikers van de app worden bepaald. Gebeurtenissen zoals de eerste opening van de app, deïnstallatie, update, crash of gebruiksfrequentie van de app worden bijvoorbeeld geregistreerd. Bepaalde gebruikersinteresses worden ook geregistreerd en geëvalueerd. De informatie die wordt verwerkt door Google Firebase kan worden gebruikt in combinatie met andere Google-services, zoals Google Analytics en Google-marketingdiensten. De tool gebruikt identifiers zoals de Android Advertising ID of de Advertising Identifier voor iOS en cookie-achtige technologieën om de mobiele apparaten van gebruikers te identificeren.

Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden naar https://www.google.com/policies/technologies/adsHet privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy Als gebruikers bezwaar willen maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door marketingservices van Google, kunnen ze de instellingen en opt-outopties gebruiken die Google beschikbaar heeft gesteld op http://www.google.com/ads/preferences nutzen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.3) Crashlytics

De Flatify app maakt ook gebruik van het analyseprogramma Crashlytics van Fabric, een Google Inc. bedrijf gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Crashlytics voorziet ons van informatie over onvoorziene systeemcrashes of ander wangedrag en dient daarmee ons legitieme belang om de app voortdurend te verbeteren en fouten te corrigeren. Wanneer er een fout optreedt, verzamelt en verzendt het analyseprogramma informatie over het gebruikte apparaat, het besturingssysteem, de werkingsmodus en versie van de app, het tijdstip van de crash en het geanonimiseerde IP-adres van het aanroepende apparaat. Meer informatie is te vinden in de Crashlytics-verklaring op https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

8) Plugins voor sociale media

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO gebruiken we verschillende social media plugins voor webanalyse, remarketing en retargeting om onze online aanwezigheid te optimaliseren en om meer gerichte aanbiedingen voor u te kunnen samenstellen.

8.1) Facebook

Wij gebruiken de sociale plug-in van het sociale netwerk facebook.com. Deze wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer een gebruiker een functie van deze online aanbieding oproept die een dergelijke plugin bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door Facebook in het onlineaanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en daarom informeren wij gebruikers op basis van ons kennisniveau.

Door de plugins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van hun apparaat naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij uitloggen bij Facebook en zijn/haar cookies verwijderen voordat hij/zij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com.

De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

8.2) Instagram

Functies en inhoud van de Instagram-service kunnen worden geïntegreerd in ons online aanbod. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun voorkeur voor de inhoud, de auteurs van de inhoud of een abonnement op onze berichten kenbaar kunnen maken.

Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar.

Privacybeleid Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

9) Verwijdering van uw gegevens

Flatify  speichert personenbezogenen Daten des Nutzers über den Zeitraum der Nutzung der App. Wird der Nutzeraccount gelöscht, werden die E-Mail Adresse, Vorname, das Profilbild und Verknüpfungen zu Drittanbietern endgültig und unwiederbringlich gelöscht.

10) Uw rechten

Met betrekking tot uw rechten en verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 1 hierboven.

10.1) Recht op informatie

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Flatify, de herkomst en ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking, de geplande duur van de gegevensopslag incl. een kopie van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking (art. 15 DSGVO). 

11.2) Recht op correctie

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen (art. 16 DSGVO). 

11.3) Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment en met werking voor de toekomst in te trekken, zonder dat er een reden voor intrekking hoeft te zijn (art. 7 (3) DSGVO).

11.4) Recht op verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens onmiddellijk te laten verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, of als u uw toestemming voor de rechtmatige verwerking intrekt en er geen andere rechtsgronden zijn om ze op te slaan. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende belangen zijn voor de verwerking, worden uw gegevens ook verwijderd. Tot slot worden de gegevens gewist als de verwerking om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is (art. 17 DSGVO).

11.5) Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid te controleren.

Beperking vindt ook plaats als de verwerking onwettig is, maar u het wissen van uw persoonsgegevens weigert en verzoekt om beperking van het gebruik in plaats van wissen, wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of u bezwaar had gemaakt tegen de verwerking, maar nog niet is vastgesteld of er legitieme gronden voor gegevensopslag bij Flatidfy zijn die zwaarder wegen dan uw belang (art. 18 DSGVO).

11.6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures (art. 20 DSGVO).

11.7) Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen en tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. e of f DSGVO. Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt, tenzij dwingende beschermingswaardige redenen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, hebt u uiteraard te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking (art. 21 DSGVO).

11.8) Recht van beroep

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 DSGVO).

12) Geldigheid en actualiteit

Het privacybeleid is momenteel geldig en gedateerd 28.10.2020. Door de verdere ontwikkeling van onze website kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. 

IMPRINT

Hulp en feedback

support@flatify-app.com

We doen Flatify

AppMates UG (met beperkte aansprakelijkheid)

Waldstr. 65 

76133 Karlsruhe

Duitsland

Ingeschreven in het handelsregister

Naamloze vennootschap

Register rechtbank: Lokale rechtbank Mannheim

Handelsregisternummer: HRB 737900

Vertegenwoordigd door de Managing Directors

Emil Tomaszewski, Robert Freudenthal

Omzetbelasting ID § 27a UStG: DE335196113

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 RStV zijn: Emil Tomaszewski, Robert Freudenthal

Informatie over geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) op http://ec.europa.eu/consumers/odr Wij zijn echter niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Du hast nicht gefunden wonach du gesucht hast?

nl_NL_formalDutch